دکتر مانوش مهرابی:

_ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

_ نماینده تام الاختیار رییس دانشکده در امور مربوط به قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی

..............................................................

دکتر رهرا کریمیان :

_ معاون تحقیقات و فناوری

_ مدیر اجرایی و دبیر مجله بین رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی

...............................................................

دکتر منیژه هوشمندجا :

_ دبیر کارگروه تخصصی توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگیری

_ مسئول برگزاری کارگاه های تولید محتوای دیجیتال

..............................................................

خانم نیره بمانی حقیقی :

_ مدیر خدمات پشتیبانی دانشکده مجازی

..............................................................

مهندس داریوش رضایی :

_ کارشناس مسئول واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.