متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
 
مطالب آموزش سامانه
آموزش نرم افزارhttp://file.faraserver.net/public/790/.pdf-----------------------------------------------------------الگوی کامل توضیحیhttp://file.faraserver.net/public/824/.docx
فرمت بارگذاری فایل و تایپ متن ورودیhttp://file.faraserver.net/public/825/.docxفیلم آموزشیhttp://file.faraserver.net/public/826/.mp4
فرمت توضیحی برای تایپ متن ورودیhttp://file.faraserver.net/public/828/.docxفیلم آموزشیhttp://file.faraserver.net/public/827/.mp4
تمپلت بارگذاری فایل http://file.faraserver.net/public/829/.docxفیلم آموزشیhttp://file.faraserver.net/public/830/.mp4
-----------------------------------------------------------فیلمhttp://file.faraserver.net/public/797/2.mp4http://file.faraserver.net/public/798/pmp.mp4http://file.faraserver.net/public/799/kfp.mp4http://file.faraserver.net/public/800/.mp4http://file.faraserver.net/public/801/.mp4
------جلسه آموزشی مورخ 22/03/1399 سنجشhttp://file.faraserver.net/public/807/21-03-1399-1.m4v------------------------------------نحوه اجرای آزمون آزمایشیhttp://file.faraserver.net/public/802/.pdf
کاربر - آزمون پازلhttp://file.faraserver.net/public/804/.pdf----------------------------------------------ایجاد رشتهhttp://file.faraserver.net/public/857/.mp4
ایجاد آزمون چند گزینه ایhttp://file.faraserver.net/public/858/.mp4
تخصیص داوطلبhttp://file.faraserver.net/public/859/.mp4
ورود سوالات چهار گزینه ایhttp://file.faraserver.net/public/860/.mp4
ورود سوالات توضیحیhttp://file.faraserver.net/public/861/.mp4
الگوی کامل توضیحیhttp://file.faraserver.net/public/824/.docx
فرمت بارگذاری فایل و تایپ متن ورودیhttp://file.faraserver.net/public/825/.docx
فرمت توضیحی برای تایپ متن ورودیhttp://file.faraserver.net/public/828/.docx
تمپلت بارگذاری فایل http://file.faraserver.net/public/829/.docx
آموزش ورود کلی اساتید و کاربران آزمون دهندهhttp://file.faraserver.net/public/843/.pdf
 
 
 
مطالب این صفحه با هدف معرفی و ارایه آموزش های مرتبط با سامانه آزمون الکترونیکی فرادید طراحی شده است.
 
 
راهنمای آموزشی مخصوص کارشناسان و اساتید