متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

ردیف

حوزه کاری

کارشناس مربوطه

شماره تماس

۱

سامانه lms ، کلاس مجازی، فرادید ،فناوری اطلاعات 

مهندس نقاش

۲۰۰۴

۲

سامانه نوید ، کلاس مجازی، فناوری اطلاعات

مهندس رضایی

۲۰۲۳

۳

دانشجویان ارشد 

خانم نجفی

۲۰۱۸

۴

دانشجویان دکتری 

خانم تراش چین

۲۰۲۴

5 امور اجرایی دانشکده خانم حقیقی ۲۰۲۸

۶

مسول دفتر ریاست 

 

۲۲۰۱

۷

پژوهشی، فلوشیپ، مدرسه تابستانی

خانم  شجاعی

۲۰۱۹

۸

تولید محتوای الکترونیکی

خانم طلوع

۲۰۴۶

۹

کارشناس مجله

آقای بزرگی

۲۰۱۸

 
نشانی:: شیراز- خیابان نشاط، مجتمع سالنهای سینا و صدرا، دانشکده مجازی-قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

صندوق پستی:: ۱۸۴۶-۷۱۳۴۵                            کدپستی::۷۱۳۴۸۱۴۳۳۶                           آدرس پست الکترونیکی(vums@sums.ac.ir ::(Email

تلفن::             ۰۷۱۳۲۳۵۲۹۴۲                   شماره های (VOIP)::   ۷۱۱۷

                      ۰۷۱۳۲۳۵۵۱۹۳                                                    ۷۱۱۸

                      ۰۷۱۳۲۳۶۱۶۱۸                                                      ۷۱۱۹

فاکس (دورنما):: ۰۷۱۳۲۳۰۳۰۶۱                                                    ۷۱۲۰