متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

تاریخچه

قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال ۱۳۸۷ وظایف قطب بودن خود را بر اساس تدوین استراتژی و تعهد به پیاده سازی دقیق آن آغاز کرد. از همان سال برنامه توسعه در کل دانشگاه را بر اساس برنامه راهبردی مد نظر داشت و به فراهم سازی زیر ساخت های لازم و آموزش کارشناسان و اعضای هیئت علمی نه فقط در سطح دانشگاه بلکه در کل کشور پرداخت. تدوین کوریکولوم رشته کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی مهم ترین فعالیت از این دست است. همچنین انتشار مجله بین رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی که زمینه انتشار و ترجمان دانش این حوزه را برای نویسندگان کشور و نویسندگان بین المللی فراهم نمود. به دلیل این فعالیت ها و تشویق اعضای هیئت علمی به سمت و سوی آموزش های مجازی نیاز به تدوین آیین نامه ها و استانداردها احساس شد و در این زمینه نیز فعالیت هایی صورت گرفت به طوری که با شیوع بیماری کرونا این مرکز از معدود مراکزی بود که آمادگی لازم را در این بحران داشت و شاید با کمترین مشکل توانست از آن عبور کند. به طور خلاصه:

۱-     تهیه زیر ساخت های توسعه آموزش های مجازی از ۱۳۹۴

۲-     تدوین کوریکولوم کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی ۱۳۹۲

۳-    همکاری در تدوین کوریکولوم دکتری یادگیری الکترونیکی

۴-       انتشار تنها مجله علمی- پژوهشی این حوزه در منطقه (IJVLMS)

۵-     برگزاری دورهای فلوشیپ کشوری توانمندسازی اعضای هیئت علمی

۶-     برگزاری کارگاهای توانمندسازی کارشناسان در زمینه تولید محتوای الکترونیکی

۷-     برگزاری دورهای مدرسه تابستانه برای دانشجویان علوم پزشکی

۸-     تدوین آیین نامه ها ، شیوه نامه ها ، مشوق ها و استانداردهای تولید محتوا و آموزش ترکیبی - تلفیقی

۹-     عقد تفاهم نامه های همکاری با سایر نهادهای استان و سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور