متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

 

دکتر ناهید ظریف صنایعی

سمت: رئیس محترم دانشکده مجازی

مرتبه علمی: استاد

CV

ایمیل: nzarifsanaee@gmail.com

آدرس پستی: شیراز خیابان نشاط، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۶۱۶۱۸        داخلی: ۲۲۰۹

دکتر مانوش مهرابی

سمت:معاون محترم آموزشی دانشکده مجازی

مرتبه علمی: استادیار

CV

ایمیل: mehrabi.manoosh@gmail.com

آدرس پستی: شیراز خیابان نشاط، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۶۱۶۱۸        داخلی: ۲۲۱۲

 

دکتر زهرا کریمیان

سمت: معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشکده مجازی

مرتبه علمی: دانشیار

CV

ایمیل: z_karimian_z@yahoo.com  - Karimian@sums.ac.ir

آدرس پستی: شیراز خیابان نشاط، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۶۱۶۱۸  

 دکتر منیژه هوشمندجا

سمت:  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

مرتبه علمی:  استادیار

CV

ایمیل:hooshmandja.m@vums.ac.ir                       Hoshmand.66@gmail.com

آدرس پستی: شیراز خیابان نشاط، دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات تماس: 32300037 071   داخلی 2215         09120705316