• شما اینجا هستید:  
  • ژورنال کلاب مجازی

بیشتر بدانیم

تعریف ژورنال کلاب:

ژورنال کلاب ها جلساتی مبتنی بر شخص (حضوری) هستند که در مرکز تخصصی درمانی محدود به یک مکان سازماندهی شده اند و در مورد قابلیت کاربرد مقالات ژورنال های پزشکی بحث انتقادی می کنند.

ژورنال کلاب بر اساس روشی که به شرکت کنندگان ارائه می شود به دو دسته کلی حضوری و مبتنی بر اینترنت (آنلاین و آفلاین) تقسیم می شود.

برگزاری ژورنال کلاب با استفاده از تکنولوژی اینترنت را ژورنال کلاب مجازی گویند. ژورنال کلاب مجازی شامل مجازی همزمان و مجازی غیر همزمان می باشد .

اهمیت ژورنال کلاب: یکی از اجزای کلیدی آموزش مداوم، توانائی ارزیابی نقادانه مقالات و به کار گیری دانش کسب شده از مطالعه آنها در طبابت روزمره بالینی است.

انواع ژورنال کلاب:

traditional     سنتی

based on problem & evidence               بر پایه مشکل و شواهد

education methodology                      آموزش روش شناسی

combined problem with education methodology    ترکیب مشکل با آموزش روش شناسی

اهداف ژورنال کلاب

از اهداف ژورنال کلاب می توان به ارتقای طبابت مبتنی بر شواهد و اموزش ارزیابی نقادانه اشاره کرد. اهداف دیگری نیز برای ژورنال کلاب ذکر شده که شامل موارد زیر است:

آموزش نحوه انجام پژوهش، آموزش مداوم پزشکی، ارتقای برخوردهای اجتماعی، بهبود عادات مطالعه

توجه: طبابت مبتنی بر شواهد، یعنی اینکه برای تشخیص، درمان و پیگیری بیماران سعی کنید که تجریه خود را با بهترین اطلاعات علمی و به روز ترکیب کنید و در مرحله عمل به ارزشها و خواست بیماران توجه نمائید.

توانمندی های مبتنی بر شواهد شامل 5 مورد زیر است:

1-شناسائی مشکل بیمار و طرح یک سوال بالینی ساختاردار

2-توانائی جستجوی موثر و کارآمد منابع و یافتن بهترین شواهد موجود برای پاسخ دادن به سوال بالینی

3- توانائی ارزیابی نقادانه ی شواهد

4-درک کامل نتایج مطالعه

5- تلفیق شواهد با تمام جوانب تصمیم گیری در مورد بیمار به منظور تعیین بهترین گزینه برای مراقبت بالینی از بیمار

طراحي سوال قابل پاسخگويي سناريو هاي بالینی بر اساس PICO     

P: Patient OR Problem    بيمار يا مشكل

I: Intervention        مداخله

C: Comparison    مقايسه

O: Outcome       نتيجه و پيامد

نمونه سوال:آيا تمام بيماران ديابتي بايد آسپرين دريافت كنند؟

اقداماتی که برای برگزاری ژورنال کلاب موفق موثرند:

1-اهداف ژورنال کلاب را مشخص نمائید.

2-یک برنامه زمان بندی شامل اینکه چه کسی در چه زمانی چه مقاله ای را  ارائه خواهد داد، تیه و منتشر کنید.

3- زمانی برای برنامه انتخاب کنید که افراد بتوانند بدون دشواری در جلسه  شرکت کنند.

4- از یک استاد مجرب بخواهید که جلسه را هدایت و حمایت کند

5-مقالاتی را انتخاب نمائید که با کار روزانه بالینی دستیاران و فراگیران ارتباط داشته باشد. به عنوان مثال پاسخ به یک پرسش مهم در مورد بیماران بخش باشد که هر روز دستیاران و فراگیران دیگر با آن سر و کا ر دارند. تا آنجا که می توانید از روش های یادگیری عمقی و یادگیری بالغین بهره ببرید.

6-ارائه دهنده مقاله ای را که ارائه می دهد خلاصه نموده و سپس با کلمات خود ه صورت اسلایدهای پاورپوینت با زبان ساده بیان کند.

7-زمان ارائه مقاله از زمان پیش بینی شده  تجاوز نکند

8-قبل از جلسه با کمک یک ابزار ساختاردار ارزیابی نقادانه مقالات دستیار به کمک یک استاد مقاله را ارزیابی کند و نتیجه را در جلسه بیان نماید.

تهیه یک چک لیست و ابزار از پیش آماده برای ارزیابی نقادانه مفید است. با این کار شیوه مرور و ارزیابی از ثبات برخوردار می شود. خطاهای متدولوژیک ممکن به مرور گوشزد می شود و سرعت ارزیابی نقادانه افزایش می یابد. در برخی گزارش ها ارزیابی نقادانه به کمک نرم افزار صورت می گیرد و صحت بخش های آماری مقاله به کمک نرم افزار چک می شود.

9- نکات آموزش و همه مقاله را قبل از جلسه مشخص کنید تا بتوانید آنها را به زبان ساده و با اسلاید نمایش دهید.

10-مقاله را از قبل در اختیار سایر افراد شرکت کننده نیز قرار دهید تا فرصت مطالعه آن را داشته باشند.

11-مقاله های معرفی شده، اسلاید ها و فرم های ارزیابی نقادانه آن ها را بایگانی کنید (ترجیحا بصورت الکترونیک و آنلاین تا امکان دسترسی به آن ها برای اساتید و فراگیران در هر زمان باشد).

12- یک تیم (با تعریف شرح وظایف روشن برای هر یک از اعضا) برای برگزاری جلسات ژورنال کلاب و انجام هماهنگی های لازم از جمله آماده سازی وسایل سمعی و بصری و ... تشکیل دهید.

13-در خاتمه ی ارائه ی مقاله ، ک نتیجه گیری مشخص ، خلاصه شده و آموزشی ارائه دهید.

14-حضور و غیاب فراگیران و یادگیری آنها را در ژورنال کلاب مورد ارزیابی قرار دهید و به آنها بازخورد دهید.

15-جو ژورنال کلاب علمی بوده و از تحقیر، تهدید و تمسخر فراگیران پرهیز نمائید.

16- زمینه های مشارکت فعال فراگیران را در جلسه مهیا سازید

17- لازم است برای دسته های مختلف فراگیران (دانشجویان، کارورزان، دستیاران و فلوها) اهداف آموزشی متناسب و پاسخگو به نیازهای آنها تعیین نمود و آنگاه جلسات ژورنال کلاب را به گونه ای برنامه ریزی نمود که دستیابی به این اهداف میسر گردد.

ده گام برای ارائه یک مقاله در ژورنال کلاب

۱- مقدمه: توضیح سوال بالینی 

۲- چه کسی مقاله را نوشته؟ ملاحظه عنوان مقاله و نویسنده و وابستگی رسمی آن

۳- فرضیه: سوال محقق چیست؟

آیا 4 جزء اصلی یک سوال تحقیقی خوب مشاهده می شود:

جمعیت: چه کسانی مطالعه می شوند؟ مداخله: چه مداخله ای انجام شده؟

کنترل:چه چیزی متناوبا مداخله و مقایسه می شود؟ پیامد: چه پیامدی اندازه گیری می شود؟

۴- ارزیابی مبتنی بر شواهد: خواندن رفرنس های کلیدی و مقالات مرتبط و اینکه در حال حاضر چه چیزی در باره موضوع می دانیم؟

5- طراحی مطالعه: ملاحظه: نوع مطالعه، جمعیت مطالعه، نمونه گیری، تورش، معیار ورود و معیار خروج

6- آیا روش کامل است: متودولوژی تحقیق   7-نتایج: آیا نتایج تحقیق واضح است؟

7- شرح و بحث: بحث در مورد نکات قوت و ضعف مطالعه

۸- زمینه بالینی: ارزیابی پایانی شما به وسیله بررسی چگونگی اینکه مقاله ممکن است عملکرد بالینی را تغییر دهد.

۹- بازده (out put): ارزیابی و ارائه نقادانه مقالات 

توجه: پیش از برگزاری جلسه  نقد مقاله، لازم است تا مقاله مورد نظر در اختیار شرکت کنندگان قرار گیرد. در این جلسه مقاله از سه جنبه نقد می شود:

۱-  پیامدها و محتوی :

الف)  بررسی جمعیت مورد بررسی  ب) بررسی مداخلات انجام شده بر روی بیماران   ج) بررسی پیامد از نظر مرتبط بودن

۲-  قدرت مقاله : از سه جنبه بررسی می شود   : الف) طراحی و نوع مطالعه  ب) متدولوژی مطالعه  ج)دقت آماری مطالعه

۳-  اندازه اثر : در حقیقت میزات تاثیر مداخله بر پیامد است که از دو جنبه بررسی می شود

الف) اهمیت بالینی    ب) قابل اعتماد بودن اندازه اثر         

در نهایت : تحلیل نتایج و تولید

با استفاده از تحليل پيامد اندازه گيري شده و اندازه اثر آن، نتيجه گيري و تفسيرنهايي بايد توسط تيم متخصصين در قالب هاي زير انجام

شود:

- 1 آيا نتيجه اين مطالعه براي تصميم سازي باليني كافي است؟

- 2 ا گر به مطالعات ديگري نياز است اين مطالعات چه نواقصي را از مطالعه فوق بايد پوشش دهند؟

- 3 نتايج مطالعه در برنامه هاي آموزشي بخش چگونه وارد ميشود؟

- 4 آيا پژوهش بومي براي پوشش نواقص مطالعه لازم است؟

منابع:

1-ملکان راد الهه و همکاران. آموزش و ارزیابی بالینی  آنچه هر استاد بالینی باید بداند.انشارات تحفه، 1385.

2-شریعت محرری ,رضا.اصل سلیمانی,حسین.چگونه ژورنال کلاب را اداره کنیم.مجله پزشکی ارومیه.1385,سال نوزدهم، شماره سوم . ص 264-257.

3-نادری,نادره.چگونه ژورنال کلاب برگزار کنیم.معاونت آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.پاییز 8,شماره دو ,سال اول.

4-کاربرد EBM در ژورنال کلاب.مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد ایران http://ircebm.tbzmed.ac.ir

5-Bowles PFD,marenah K,et all.how to prepare for and present at a journal club .british journal of hospital medicine.2013;74(10):150-153

تمام حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد