شما اینجا هستید: خانه سینا کمیته جشنواره

اعضای کمیته علمی و اجرایی

به اطلاع می رساند اعضای کمیته علمی و اجرایی جشنواره به شرح ذیل می باشد:
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت جشنواره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت جشنواره

1.        

رییس جشنواره

دکتر محمدهادی ایمانیه

20.

کمیته علمی جشنواره

دکتر نازیلا خطیب زنجانی

2.        

قائم مقام رییس جشنواره

دکتر محمود نجابت

21.

کمیته علمی جشنواره

مهندس عبدالناصر نوروززاده

3.        

دبیر جشنواره

دکتر مجیدرضا فرخی

22.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر ریتا مجتهد زاده

4.        

دبیر علمی جشنواره

دکتر مانوش مهرابی

23.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر آئین محمدی

5.        

دبیر اجرایی جشنواره

خانم نیره بمانی حقیقی

24.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر سلیمان احمدی

6.        

کمیته علمی جشنواره

دکتر ناهید ظریف صنایعی

25.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر سیامک کاظمی

7.        

کمیته علمی جشنواره

دکتر فخرالزمان نعیمی

26.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر افسانه شریف

8.        

کمیته علمی جشنواره

دکتر زهرا کریمیان

27.    

کمیته علمی جشنواره

مهندس مرتضی ستار

9.        

کمیته علمی جشنواره

دکتر بهاره عمرانی

28.    

کمیته علمی جشنواره

مهندس فاطمه بنان زاده

10.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر لیلا مصلی نژاد

29.    

کمیته اجرایی جشنواره

مهندس یداله عباس نیا

11.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر مجید زارع بیدکی

30.    

کمیته اجرایی جشنواره

مهندس عباس رستمی

12.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر کاظم سراج زاده

31.    

کمیته اجرایی جشنواره

مهندس محمدجواد زمردیان

13.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر میترا ذوالفقاری

32.    

کمیته اجرایی جشنواره

خانم مریم فخرزاد

14.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر پرویز آقایی

33.    

کمیته اجرایی جشنواره

خانم نورالهدی فخرزاد

15.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر عبدالرسول خسروی

34.    

کمیته اجرایی جشنواره

خانم مریم تراشچین

16.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر الهام بوشهری

35.    

کمیته اجرایی جشنواره

مهندس امین حقدل

17.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر کاظم جوانمردی

36.    

مسئول دبیرخانه جشنواره

خانم مریم معلمی

18.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر میترا امینی

19.

کمیته علمی جشنواره

دکتر میترا قریب

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت جشنواره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت جشنواره

1.        

رییس جشنواره

دکتر محمدهادی ایمانیه

19.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر نازیلا خطیب زنجانی

2.        

قائم مقام رییس جشنواره

دکتر محمود نجابت

20.    

کمیته علمی جشنواره

مهندس عبدالناصر نوروززاده

3.        

دبیر جشنواره

دکتر مجیدرضا فرخی

21.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر ریتا مجتهد زاده

4.        

دبیر علمی جشنواره

دکتر مانوش مهرابی

22.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر آئین محمدی

5.        

دبیر اجرایی جشنواره

خانم نیره بمانی حقیقی

23.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر سلیمان احمدی

6.        

کمیته علمی جشنواره

دکتر ناهید ظریف صنایعی

24.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر سیامک کاظمی

7.        

کمیته علمی جشنواره

دکتر فخرالزمان نعیمی

25.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر افسانه شریف

8.        

کمیته علمی جشنواره

دکتر زهرا کریمیان

26.    

کمیته علمی جشنواره

مهندس مرتضی ستار

9.        

کمیته علمی جشنواره

دکتر بهاره عمرانی

27.    

کمیته علمی جشنواره

مهندس فاطمه بنان زاده

10.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر لیلا مصلی نژاد

28.    

کمیته اجرایی جشنواره

مهندس یداله عباس نیا

11.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر مجید زارع بیدکی

29.    

کمیته اجرایی جشنواره

مهندس عباس رستمی

12.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر کاظم سراج زاده

30.    

کمیته اجرایی جشنواره

مهندس محمدجواد زمردیان

13.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر میترا ذوالفقاری

31.    

کمیته اجرایی جشنواره

خانم مریم فخرزاد

14.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر پرویز آقایی

32.    

کمیته اجرایی جشنواره

خانم نورالهدی فخرزاد

15.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر عبدالرسول خسروی

33.    

کمیته اجرایی جشنواره

خانم مریم تراشچین

16.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر الهام بوشهری

34.    

کمیته اجرایی جشنواره

مهندس امین حقدل

17.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر کاظم جوانمردی

35.    

مسئول دبیرخانه جشنواره

خانم مریم معلمی

18.    

کمیته علمی جشنواره

دکتر میترا امینی

تقویم جشنواره

اعلام فراخوان جشنواره : 15 دی ماه 1395    مهلت ارسال محتواهای الکترونیکی : 29 بهمن ماه 1395   تاریخ برگزاری جشنواره: 19 اسفند ماه 1395