دبیرخانه جشنواره

دبیرخانه جشنواره : شیراز، خیابان نشاط، طبقه سوم سالن های سینا و صدرا، قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی، حوزه ریاست دانشکده مجازی، دبیرخانه جشنواره سینا
تلفن: 32352942-071 داخلی 2020 خانم مریم معلمی

ورود کاربران

جستجو

تقویم جشنواره

اعلام فراخوان جشنواره : 15 دی ماه 1395    مهلت ارسال محتواهای الکترونیکی : 29 بهمن ماه 1395   تاریخ برگزاری جشنواره: 19 اسفند ماه 1395