معاونت محترم آموزشی دانشگاه های کلان منطقه 5 [یاسوج، هرمزگان، بوشهر، فسا، جهرم، لار، گراش]           483381/94 مورخ 94/11/11

سلام علیکم

احتراما پیروی دومین نشست نمایندگان محترم دانشگاههای کلان منطقه 5 در حیطه آموزش های الکترونیکی مورخ 30/10/94 در شیراز، مقرر شده بود آیین نامه های موجود دردانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه تشویق وحمایت از اعضای هیات علمی در فعالیت های آموزش مجازی، جهت اظهار نظر به کلیه دانشگاههای کلان منطقه 5 ارسال گردد. بدینوسیله ضمن ارسال آیین نامه های موجود دانشگاه علوم پزشکی شیراز خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که نظرات مسئولین و اعضای هیات علمی فعال آن دانشگاه درحیطه آموزش های مجازی به نحومقتضی گردآوری و هرچه سریعتر ارسال گردد. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص تدوین آیین نامه های تشویقی حمایتی و الزام آور میبتنی بر اجماع نظرات همه دانشگاه های قطب 5 خواهد بود.

پیوست : ارسال شده است.

با تشکر

دکتر مجید رضا فرخی

رئیس قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه